หน่วยบริการหอพักที่ 2

หน่วยบริการหอพักที่ 2 มีทั้งหมด 4 หอพักได้แก่ หอพักหญิงที่ 13, 14, 19, 20

 • หอพักนักศึกษาหญิงที่  13  มีห้องพักจำนวน  86  ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 172  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

 • 🤞หอพักนักศึกษาหญิงที่ 14🤞
  ✨ มีห้องพักจำนวน 86 ห้อง รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ 2 คน รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 172 คน
  ✨ อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
  🎈ห้องธรรมดา คนละ 3,300 บาท / ภาคการศึกษา (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)
  🎈ห้องปรับอากาศ คนละ 5,800 บาท / ภาคการศึกษา
  ✨ (เหมาจ่ายรวมค่าน้ำประปา / ค่าไฟฟ้าคิดส่วนเกินจากค่าไฟฟ้าพื้นฐาน หน่วยละ 3.28 บาท)
 • หอพักนักศึกษาหญิงที่  19  มีห้องพักจำนวน  95 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 190  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

 • หอพักนักศึกษาหญิงที่  20  มีห้องพักจำนวน  95 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 190  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  2,200  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)