หน่วยบริการหอพักที่ 3

 

หน่วยบริการหอพักที่ 3 มีทั้งหมด 3 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงที่ 1, 17, 18

  • หอพักนักศึกษาหญิงที่  1 มีห้องพักจำนวน  87   ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด  174    คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  2,200  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)