หน่วยบริการหอพักที่ 4

 

หน่วยบริการหอพักที่ 4 มีทั้งหมด 4 หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงที่ 21, 23, 24, 25

 

  • หอพักนักศึกษาหญิงที่  21  มีห้องพักจำนวน  54 ห้อง  รับนักศึกษาเข้าพักห้องละ  2  คน  รวมรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 108  คน

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก  คนละ  3,300  บาท / ภาคการศึกษา  (เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา)