อัพเดทล่าสุด

เรื่องปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา หอพักส่วนกลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วง COVID-19

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีนโบายในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยเห็นควรให้ปรับลดอัตราค่าธรรมเรียมหอพักนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของกองบริการหอพักนักศึกษา (หอพักที่ 1 -27 )
รายละเอียดประกาศการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27)
รายละเอียดประกาศการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา หอพัก 8 หลัง หอพักอินเตอร์

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)