อัพเดทล่าสุด

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

เพื่อให้การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27)  หอพักสวัสดิการนักศึกษานพรัตน์  (หอพัก 9 หลัง)   หอพักสวัสดิการนักศึกษา เคเคยู วรเรสซิเดนซ์  (หอ 8 หลัง)   และหอพักสวัสดิการนักศึกษา  เคเคยู วรอินเตอร์  (หอ 4 หลัง)   ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  ได้ตั้งแต่วันที่  1 – 26  กรกฎาคม  2563    ผ่านทางเว็บไซต์กองบริการหอพักนักศึกษา  dorm.kku.ac.th   โดย Login เข้าระบบ  พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและสแกน QR Code เพื่อชำระเงินผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร  (ยกเว้น Krungthai NEXT)  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องนำหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการรับกุญแจห้องพัก

อนึ่ง   หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด   จะถูกปรับกรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาล่าช้า  อัตรา  50  บาท  (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่  494 / 2547   ลงวันที่  21 มิถุนายน 2547)  พร้อมทั้งมีหนี้สินค้างชำระค่าธรรมเนียมหอพักกับมหาวิทยาลัย   หากนักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  กองบริการหอพักนักศึกษา  สำนักงานชั่วคราว  ชั้นล่างหอพักนักศึกษาหญิงที่  3  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  043-202841  สายภายใน  42799 , 44821

รายละเอียด  ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)