อัพเดทล่าสุด

ประกาศ เรื่อง การเปิดบริการนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษในวันหยุดราชการ วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563

กองบริการหอพักนักศึกษา จะเปิดให้บริการนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษในช่วงวันหยุดราชการ  วันที่ 4 – 7  กรกฎาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.   เพื่อให้บริการนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างส่งคืนกุญแจห้องพักและค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  ประจำภาคปลายและภาคพิเศษ  ปีการศึกษา  2562

หากนักศึกษามีปัญหาหรือมีข้อสงสัย  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยบริการหอพัก

หน่วยบริการหอพักหญิงที่ 1  ดูแลรับผิดชอบหอพักที่  2 , 3 , 4 , 26               หมายเลขโทรศัพท์  043-009700  ต่อ  42791

หน่วยบริการหอพักหญิงที่ 2  ดูแลรับผิดชอบหอพักที่  13 , 14 , 19 , 20          หมายเลขโทรศัพท์  043-009700  ต่อ  42792

หน่วยบริการหอพักหญิงที่ 3  ดูแลรับผิดชอบหอพักที่  1 , 17 , 18                  หมายเลขโทรศัพท์  043-009700  ต่อ  42793

หน่วยบริการหอพักหญิงที่ 4  ดูแลรับผิดชอบหอพักที่  21 , 23 , 24 , 25          หมายเลขโทรศัพท์  043-009700  ต่อ  42794

หน่วยบริการหอพักชายที่ 5  ดูแลรับผิดชอบหอพักที่  5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 22     หมายเลขโทรศัพท์  043-009700  ต่อ  42795

หน่วยบริการหอพักชายที่ 6  ดูแลรับผิดชอบหอพักที่  11 , 12 , 15 , 16 , 27    หมายเลขโทรศัพท์  043-009700  ต่อ  42796

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)