อัพเดทล่าสุด

โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร กองบริการหอพักนักศึกษา ประจำปี 2563

กองบริการหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร กองบริการหอพักนักศึกษา ประจำปี 2563 โดยจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2563  เพื่อให้ความรู้เกียวกับการรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การผักผ่อนและการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวไพรัตน์ ขันธ์แก้วกอบศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รักเกียรติจาก ผศ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อม “การดูแลสุขภาพทั่วไป”

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)