อัพเดทล่าสุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการบริการที่ดี

กองบริการหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการบริการที่ดี ขึ้นในวันที่ 20 -22 และวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งการจัดโครงการเป็น 2 ช่วง คือ วันที่ 20 -22 สิงหาคม 2563 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ศึกษาดูงานด้านการบริการหอพักนักศึกษา ณ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “จิตบริการ” โดย นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)