อัพเดทล่าสุด

โครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ประจำปี 2563

กองบริการหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทส จังหวัดขอนแก่น

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน เทคนิคให้การให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดิ์ดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.พญ.วริสรา ลุวีระ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มข เป็นวิทยากร บรรยาย

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)