อัพเดทล่าสุด

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคึภัย ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่  17 สิงหาคม  2562  กองบริการหอพักนักศึกษา  ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปีการศึกษา  2562  เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย  แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านหอพักนักศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก  กรรมการหอพัก  และเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา  ทั้งจากหอพักส่วนกลาง  หอพักนพรัตน์ หอพักสวัสดิการนักศึกษาและหอพักวรอินเตอร์  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรม

บริการออนไลน์ (I-SERVICES)