การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลางและการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 2171/2564
เรื่องการบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง และชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

 

ตามที่กองบริการหอพักนักศึกษา ได้จัดบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (1-27) เพื่อบริการด้านหอพักให้กับนักศึกษา เพื่อให้การบริการนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยคววามเรียบร้อย กองบริการหอพักนักศึกษา จึงให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ .-

  1.  นักศึกษาอยู่หอพักต่อ  ไม่ต้องแจ้งความประสงค์หรือยื่นเอกสารแต่อย่างใด
  2. นักศึกษาไม่อยู่ต่อ กรณีสละสิทธิ์
    1.  กรณีสละสิทธิ์ด้วยตนเอง ยื่นเอกสารคำร้องขอสละสิทธิ์ได้ที่หน่วยบริการหอพัก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 พ.ย 2564 ในวันและเวลาราชการ
    2. กรณียื่นคำร้องออนไลน์  สามารถสแกน QR-CODE ท้ายประกาศนี้ หรือ คลิ๊กแบบฟอร์มคำร้องขอสละสิทธิ์ออนไลน์  ที่นี่
  3. การสมัครเข้าหอพัก  ติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้  ที่หน่วยหอพักนักศึกษา ในวันและเวลาราชการ
  4. การชำระงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  สแกน QR-CODE ผ่านเว็บไซต์ http://dorm-booking.kku.ac.th  ในวันที่ 1-19 ธันวาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาว์นโหลดประกาศ