รับสมัครที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบริการหอพักนักศึกษา รับสมัครที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่

– หอพักส่วนกลาง (หอพักหญิงที่ 19) จำนวน 1 ตำแหน่ง
– หอพักเก้าหล้ง (หอพักหญิงที่ 1) จำนวน 1 ตำแหน่ง
– หอพักแปดหลัง (หอพักหญิงที่ 1) จำนวน 1 ตำแหน่ง

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ตำกว่าปริญญาตรีและรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  2. สามารถดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาได้
  3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของกองบริการหอพักนักศึกษาได้
  4. ต้องอาศัยประจำหอพักนักศึกษา

ผู้สนใจ ผู้สมัครต้องเขียนแผนงานการจัดกิจกรรมของหอพักนักศึกษาด่้านต่างๆ ซึ่งแผนงานดังกล่าวต้องนำมาปฏิบัติจริงใน 1 ปีการศึกษา โดยแนบพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้.-

  • ก. แผนงานการจัดกิจกรรมภายในหอพักนักศึกษา
  • ข. แผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา
  • ค. แผนงานการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานในหอพักนักศึกษา

ผู้ที่สนใจดาว์นโหลดและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษา (สำนักงานชั้นล่าง หอพักหญิงที่ 3) ในวันและเวลาราชการ

ดาว์นโหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่