รับสมัครที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1128 / 2565
เรื่อง รับสมัครที่ปรึกษาหอพักมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้สมัครต้องเขียนแผนงานการจัดกิจกรรมของหอพักนักศึกษาด่้านต่างๆ ซึ่งแผนงานดังกล่าวต้องนำมาปฏิบัติจริงใน 1 ปีการศึกษา โดยแนบพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้.-

ก. แผนงานการจัดกิจกรรมภายในหอพักนักศึกษา

ข. แผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา

ค. แผนงานการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานในหอพักนักศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม การรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา

ดาว์นโหลดใบสมัคร คลิกที่นี่