โครงการพัฒนาบุคลากร กองบริการหอพักนักศึกษา ประจำปี 2565

กองบริการหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร  ประจำปี 2565 ขึ้นในวันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2565  จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาสู่การบริหารจัดการองค์การยุคใหม่” เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาการทำงาน และเจ้าหลาวคาบาน่า รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี