รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาชาย (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

 

✌️ในกรณีไม่สามารถมายื่นใบสมัครด้วยตนเองได้✌
– ดาวน์โหลดใบสมัคร https://kku.world/1pf9a
– ส่งใบสม้ครในแบบฟอร์ม https://kku.world/23ifi