การส่งเอกสารการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเว้นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านเพื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

*** สำหรับนักศึกษาที่กู้ กยศ ไม่จำเป็นต้องย้ายทะเบียนบ้าน ***