โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้มีภาวะซึมเศร้า สำหรับบุคลากรประจำหอพักนักศึกษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองบริการหอพักนักศึกษาร่วมกับหน่วยปฐมภูมินักศึกษา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้มีภาวะซึมเศร้าสำหรับบุคลากรประจำหอพักนักศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรประจำหอพักนักศึกษาซึ่งประกอบด้วย บุคลากรกองบริการหอพักนักศึกษา ที่ปรึกษาหอพัก ผู้จัดการหอพักและผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้า วิธีการดูแล ให้คำปรึกษา เบื้องต้น รวมถึงการประสานงานเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาพยาบาล เพื่อให้สามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่พักในหอพัก โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงนรักษ์ ชาติบัญชาชัย จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาสุขภาพจิต/โรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในนักศึกษาและแนวทางการช่วยเหลือ” นางดวงแก้ว รอดอ่อง พยาบาลชำนาญการพิเศษ จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การช่วยเหลือเบื้องต้นและการส่งต่อนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต” และการฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการประเมินผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาเบื้องต้น” โดยนางนิตยา จรัสแสง นายศุภชัย จันทร์โพธิ์ศรี พยาบาล จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์