โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 26 – 29 เมษายน 2565 กองบริการหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2566 ณ ห้องประชุม 1 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และศึกษาดูงาน ณ สำนักบริหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรกองบริการหอพักนักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคลากรมีการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองบริการหอพักนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ของสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยในวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และการฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นทีมโดย นายสิทธิชัย ยินดีชาติ และนายสันติ ฤาชา จากกองการกีฬา เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติเรื่องการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และในวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักบริหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิไลกุล หนูแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนกิจการหอพักนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพักนิสิต พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมอาคารหอพักนิสิต

  • วันที่ 26 เมษายน 2566 อบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • 27 เมษายน 2566 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก