การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่อง การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 นั้น เพื่อให้การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการหอพักนักศึกษา จึงกำหนดให้มีการเปิดและปิดบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้

การสมัคร
  • นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าพักในหอพักและห้องพักเดิม ยื่นใบสมัครและจองห้องพักได้ ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หน่วยบริการหอพักที่รับผิดชอบหอพักนั้น ๆ
  • นักศึกษาทั่วไป สมัครผ่านลิงก์  https://kku.world/summer64 ระหว่างวันที่ 12 – 18 เมษายน 2565
การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก

ให้นักศึกษาสแกน  QR Code ผ่านเว็บไซต์  https://dorm-booking.kku.ac.th  เพื่อชำระเงินผ่าน  Mobile Banking ทุกธนาคาร  ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ การบริการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) ภาคการศึกษาพิเศษ