โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน