โครงการตระหนักรู้การอยู่ร่วมกันในหอพักยุคโควิด (Covid-19)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2565  กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ได้จัดโครงการ “ตระหนักรู้การอยู่ร่วมกันในหอพักยุคโควิด (Covid-19)” ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ได้แก่

✔️ รศ.พญ. วริสรา ลุวีระ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มข.

✔️ พญ. ศลิษา ราชประสิทธิ์ แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มข.

✔️ นายนิพิฐพนธ์ สีอุปลัด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มข.