รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกองบริการหอพักนักศึกษา

ฉบับที่ 1/2565

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2565

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 448-/2565 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำหนดให้มีการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1-27)

ในระหว่างวันที่ 21 ก.พ 2565 – 4 มี.ค 2565

กองบริการหอพักนักศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกการเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลางประจำปี 2565 ตามรายชื่อแนบท้ายและจะมีการคัดเลือกโดย

การสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 12 มี.ค 2565 – 19 มี.ค 2565  ขอให้นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา และวิธีการสัมภาษณ์ได้ที่ หน่วยบริการหอพักนักศึกษา หรือติดต่อสอบถาม

เอกสารแนบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2565