ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา หอพักส่วนกลาง (หอพัก 1 - 27) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วง COVID-19
      วันที่ประกาศ 27 พฤษภาคม 2563

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีนโบายในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยเห็นควรให้ปรับลดอัตราค่าธรรมเรียมหอพักนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของกองบริการหอพักนักศึกษา (หอพักที่ 1 -27 )

 

รายละเอียดประกาศการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27)Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.