ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27) ประจำปีการศึกษา 2560
      วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2560

การจองห้องพัก

            จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเวปไซต์ dorm.kku.ac.th  ได้ตั้งแต่วันที่  4  พฤษภาคม  2560  เวลา 10.00 น.  จนถึงวันที่  12  พฤษภาคม  2560   เวลา  24.00  น.    หากนักศึกษาไม่จองห้องพักตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักในหอพัก  โดยนักศึกษาต้องจองห้องพักในหอพักที่ตนเองสมัครและผ่านการคัดเลือกเท่านั้น  

            ทั้งนี้  นักศึกษาที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมหอพัก  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559  จะต้องชำระเงินให้เรียบร้อยก่อน  จึงจะสามารถเข้าจองห้องพักในระบบได้

 

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2560

            นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน  และชำระเงินได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ในระหว่างวันที่  24  กรกฎาคม 2560  ถึงวันที่  6  สิงหาคม  2560 (ก่อนเปิดภาคการศึกษา) โดยนักศึกษาต้องนำหลักฐานการชำระเงินแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการรับกุญแจห้องพัก

 

รายชื่อแนบท้ายประกาศสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ฉบับที่ 3/2560 ลงวันที่  2  พฤษภาคม  2560

รายชื่อนักศึกษาหอพักหญิง                

หอพักหญิงที่ 1

หอพักหญิงที่ 2

หอพักหญิงที่ 3

หอพักหญิงที่ 4

หอพักหญิงที่ 13

หอพักหญิงที่ 14

หอพักหญิงที่ 17

หอพักหญิงที่ 18

หอพักหญิงที่ 19

หอพักหญิงที่ 20

หอพักหญิงที่ 21

หอพักหญิงที่ 23

หอพักหญิงที่ 24

หอพักหญิงที่ 25

หอพักหญิงที่ 26

รายชื่อนักศึกษาหอพักชาย

หอพักชายที่ 5

หอพักชายที่ 7

หอพักชายที่ 8

หอพักชายที่ 9

หอพักชายที่ 10

หอพักชายที่ 11

หอพักชายที่ 12

หอพักชายที่ 15

หอพักชายที่ 16

หอพักชายที่ 22

หอพักชายที่ 27

 Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.